Rodzina Bogiem silna
Nasze Pielgrzymowanie
Jednym ze sposobów formacji naszego Koła jest umacnianie się w wierze poprzez odwiedzanie Sanktuariów, tych znanych i mniej znanych. Niektóre z nich położone są zupełnie niedaleko.
Każda pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym, aktem pobożności. Od innych form kultu różni ją dynamizm, jest prawdziwym nabożeństwem w ruchu.
Pielgrzymka na Litwę była pierwszą, ale jakże znamienną, zorganizowana w dniach od 31 maja do 3 czerwca 1996 roku, wspólnie dla sądeckich i gorlickich rodzin. Opiekunami duchowymi byli ks. Mieczysław Kamionka, ks. Władysław Pasiut, ks. Stanisław Szwanenfeld, i ks. Jerzy Krzywda. Trasa wiodła nas przez Druskieniki, Troki, do Wilna do stóp Matki Boskiej Ostrobramskiej. Wielkim przeżyciem był pobyt na Górze Krzyży w Szawli. Tysiące krzyży pozostawili tam różni pielgrzymi jako symbol trwania naszej wiary, symbol ufności Bogu. Na tej górze i nasza pielgrzymka postawiła krzyż, a wzruszająca Msza Święta wyciskała łzy z oczu pątników. Następnie przez Kowno powrót do Polski. Pielgrzymka na Ukrainę zorganizowana w dniach 22 maja do 25 maja 1997 roku, na trasie Strzelczyska, Krzemieniec Podolski, Poczajów, Zbaraż, Lwów, rozpoczyna cykl pielgrzymek na Ukrainę połączonych z niesieniem pomocy odbudowującym się kościołom w parafiach rzymsko — katolickich w Kałuszu, Zabłotowie i Buczaczu.
Rodziny polskie przyjmują nas bardzo serdecznie, zapewniają noclegi i podejmują z tradycyjną polską gościnnością — czym chata bogata. Przed każdym wyjazdem, za zgodą ks. Prałata S. Górskiego podejmujemy akcję zbierania pieniędzy na placu kościelnym, z przeznaczeniem na odbudowę kościołów na Ukrainie. Zawozimy również dary (głównie odzież, polskie książki, buty, ubranka i sukienki do Pierwszej Komunii), ofiarowane przez Gorliczan.
Łącznie było już siedem pielgrzymek na Ukrainę (w latach 1997,2000, 2001,2002, 2003, 2004 i 2005). Trasy były modyfikowane o Kamieniec Podolski, Kołomyję, Podole, Stryj, Sambor, tak aby zwiedzić również inne nowe miejsca. Zawsze chętnie odwiedzamy Lwów, piękne miasto ze wspaniałymi zabytkami i bogatą historią.
Trud przewodnictwa wszystkim tym pielgrzymkom podejmuje ks. Ryszard Tokarz.

Sanktuaria Maryjne
Są miejscami szczególnie wyróżniającymi się i chętnie odwiedzanymi przez pielgrzymów. Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich nie zapominają o Matce Bożej, naszej najlepszej Matce i Królowej. Wynika to nie tylko z rozpowszechnionego kultu Maryjnego w Polsce, ale z bezpośredniego doświadczania Jej opieki w naszym życiu. 18 października 1997 roku piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Następna znowu do Dębowca i Mrukowej odbyła się 25 maja 2002 roku.
Głębokie przeżycia duchowe towarzyszą pielgrzymkom małżeństw i rodzin na Jasną Górę: 26 września 1998 roku i pielgrzymka w roku jubileuszowym — 23 i 24 września 2000 roku. Pielgrzymują z każdego zakątka Polski, wielbiąc Boga i sławiąc Maryję za Jej obecność w postaci cudownego obrazu na Jasnej Górze i opiekę nad Narodem Polskim. 7 października 2000 roku odbyła się pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej, gdzie oprócz Drogi Krzyżowej rozmieszczonej w pięknym terenie, ku czci Męki Pańskiej, w kościele jest cudowny obraz Matki Bożej Słuchającej.
Dużym przeżyciem i ubogaceniem duchowym była pielgrzymka zorganizowana 19 lipca 2003 roku do Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej. Trasa wiodła przez miejsca życia Świętych i Błogosławionych naszego terenu Małopolski: Lipnica Murowana, Szczepanów, Zabawa. Podobnie było 27 września 2003 roku na pielgrzymce do Jamnej. W lipcu 2005 roku pielgrzymowaliśmy do Dukli, Borku Starego, Terliczki, Leżajska a we wrześniu odwiedziliśmy Święcany, Jodłową i Przeczycę po czym wzięliśmy udział w uroczystości dziękczynienia za beatyfikację ks. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie.
Lipiec 2006. Kontynuujemy poznawanie naszej "małej Ojczyzny". Pojechaliśmy do zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Binarowej — zabytku wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. W tym kościele znajduje się słynący łaskami Wizerunek Matki Bożej Piaskowej .Pochodzi z XVII w. i jest repliką cudownego obrazu Matki Boskiej Piaskowej z Krakowa. Tego samego dnia zwiedziliśmy również kościoły w Czermnej /zabytkowy drewniany i nowy/ oraz odprawiliśmy Drogę Krzyżową na szczyt góry Liwocz w powiecie jasielskim.
Dnia 1 października 2006 roku udaliśmy w Bieszczady. Odwiedziliśmy Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie /Jego rodzinnej miejscowości/, kościół w Zagórzu, w którym znajduje się łaskami słynący obraz Zwiastowania NMP, ruiny klasztoru Karmelitów w tejże miejscowości, Komańczę — miejsce internowania Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Jaśliska i Duklę. /Zobacz Galeria/

Pielgrzymka do Rzymu zasługuje na szczególne wyróżnienie, z racji spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Odbyła się ona w dniach od 14 do 24 kwietnia 1998 roku, a naszym przewodnikiem był ks. Ryszard Tokarz.
Wzięło w niej udział 90 osób w tym uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach. Nim pielgrzymi stanęli u bram wiecznego miasta, zwiedzili Wiedeń, Wenecję, Padwę, Republikę San Marino, Loretto i Asyż. Zwiedzanie Rzymu było dostosowane do możliwości spotkania się z ukochanym Ojcem Świętym.
19 kwietnia — niedziela, po Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Świętego Ducha jest radosna wiadomość o spotkaniu z Papieżem. O godz. 1900, w jednej z sal audiencyjnych zgromadziły się wszystkie grupy polskie. Nastrój oczekiwania i podniosłości jest wprost nie do opisania. Wreszcie wejście Ojca Świętego, burza oklasków, pieśń powitalna, krótka modlitwa i prezentacja poszczególnych grup Ojcu Świętemu przez Ojca Hejmo. Papież pyta młodzież o gorlickie pamiątki po Łukasiewiczu, czy jeżdżą na nartach na Magurze, nawiązuje się serdeczna rozmowa. Pani Prezes naszego Koła i nauczyciele przekazują Ojcu Świętemu pozdrowienia z Gorlic, zapewniają o dużej trosce wychowawców o morale i patriotyczne wychowanie młodzieży. Papież dziękuje i przechodząc dalej wita się z pielgrzymami i im błogosławi. Był to wspaniały dzień, pełen wzruszeń, bogatych przeżyć. W kolejnych dniach zwiedzanie Muzeum Watykańskiego, Bazyliki Św. Pawła, katakumb, Pompei i wielu innych miejsc.
W dniach 21 — 29 kwietnia 2005 r. odbyła się diecezjalna pielgrzymka do Rzymu, w której uczestniczyli członkowie naszego Koła. Modliliśmy się przy grobie naszego wielkiego Rodaka, Ojca Świętego Jana Pawła II, który 2 kwietnia przeszedł do Domu Ojca. Uczestniczyliśmy również w ingresie Ojca Świętego Benedykta XVI.
Dni Skupienia
Wszystkie wyjazdy na diecezjalne dni skupienia były pielgrzymkami w swoim rodzaju. Odbyły się one w takich miejscach jak: Dębowiec, Tarnowiec, Dukla, Chmielnik koło Rzeszowa, Gładyszów, Miejsce Piastowe, Niechobrz. Dni skupienia, zawsze połączone ze Mszą Świętą i konferencją przygotowaną na wybrany temat były kontynuacją naszej formacji duchowej.
Są one organizowane w ciekawych miejscach. Jest to czas wspólnej modlitwy, wspólnego przebywania, możliwość dyskusji na interesujące nas tematy. Homilia jest wprowadzeniem do tematu konferencji, zaproszony prelegent wygłasza referat i oczywiście otwiera dyskusję.
Poprzez aktywny udział w takich spotkaniach poznajemy się wzajemnie, wymieniamy informacje o działalności w naszych Kołach.
Koło przy Parafii Narodzenia NMP w Gorlicach trzy razy organizowało diecezjalne dni skupienia:
Pierwszy raz 9 grudnia 1996 roku w Dębowcu; tematem konferencji był: List do Rodzin Jana Pawła II, a referentem Ks. Władysław Pasiut.
Następny diecezjalny dzień skupienia organizowany przez nasze Koło odbył się 21 marca 1998 roku w Dukli, miejscu związanym z życiem świętego Jana z Dukli, który jest patronem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej.
W czasie Mszy Świętej wysłuchaliśmy homilii na temat: "Rodzina kolebką dobrego wychowania". Prelekcję "Wpływ środków masowego przekazu na obraz rodziny", wygłosił ks. Adam Dzióba — Diecezjalny Duszpasterz Rodzin.
Bezpośrednio po Mszy Świętej jeden z Braci Bernardynów w ciekawy sposób przedstawił życie i działalność Świętego Jana oraz historię wędrówki Jego relikwii do miejsca urodzenia. Głębokim przeżyciem było ucałowanie relikwii Świętego Jana. Prelekcja "Wpływ środków masowego przekazu na obraz rodziny", wprowadziła nas w dyskusję dotyczącą wychowania w rodzinie. Wzięło w niej udział około 130 osób z 19 Kół Parafialnych Diecezji Rzeszowskiej.
Kolejny diecezjalny dzień skupienia organizowany przez Koło przy Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gorlicach odbył się 5 grudnia 1998 roku w Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu. Tematem homilii wygłoszonej podczas Mszy Świętej przez ks. Stanisława Górskiego było "Przeżywanie małżeństwa jako sakramentu". Konferencja odbyła się w szkole. Wykład na temat encykliki Jana Pawła II "Evangelium Vitae", wygłosił ks. dr Stanisław Marczak. Encyklika ta ukazuje nam godność człowieka i jest hymnem na cześć Boga Ojca — Boga Stwórcy. Rodzina winna stać na straży życia, winna być sanktuarium życia. Liczny udział i żywa dyskusja świadczy o trafności wyboru tematu, o potrzebie mówienia na ten temat i podejmowania konkretnych działań w obronie życia.